Składki członkowskie

Konto bankowe do opłacenia składek członkowskich
Bank BGŻ PNP PARIBAS | 45 1600 1462 1839 0288 3000 0001

Deklaracje członkowskie do pobrania (PDF):

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO | DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Deklaracje należy wypełnić, podpisać oraz przekazać Zarządowi Stowarzyszenia lub wysłać na adres:
MKS Pogoń Prudnik
ul. Kolejowa 7, 48-200 Prudnik 

Regulamin Opłacania Składek Członkowskich

Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik.

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik.

  2. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd MKS Pogoń Prudnik.

  3. Składce - należy przez to rozumieć składkę członkowską.

  4. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Opłacania Składek Członkowskich Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik.

 3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.

 2. Wysokość składki ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia.

Rozdział II – Wysokość i sposób płatności składek członkowskich

§ 3

 1. Członek Zwyczajny i Wspierający Stowarzyszenia określa wysokość składek w Deklaracji członkostwa.

 2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Członka Zwyczajnego wynosi:

 1. Składka Podstawowa: 10,00 zł słownie: dziesięć złotych

 2. Składka Premium: 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych

 3. Składka Biało-Niebieska: 50,00 zł słownie: pięćdziesiąt złotych

 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Członka Wspierającego wynosi:

 1. Składka Podstawowa: 70,00 zł słownie: siedemdziesiąt złotych

 2. Składka Premium: 100,00 zł słownie: sto złotych

 3. Składka Biało-Niebieska: 150,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt złotych

 1. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z opłacania składek, zgodnie z § 11 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia.

 2. Termin opłacania składek:

  1. Za cały rok z góry w pierwszym miesiącu bieżącego roku, lub w pierwszym miesiącu przystąpienia do członkostwa w Stowarzyszeniu.

  2. Kwartalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca, każdego kwartału za bieżący kwartał

 • Do 20 stycznia za kwartał I.

 • Do 20 kwietnia za kwartał II.

 • Do 20 lipca za kwartał III.

 • Do 20 października za kwartał IV.

  1. Miesięcznie do 20 każdego dnia miesiąca, za bieżący miesiąc.

 1. Sposoby opłacania składek:

  1. Przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia MKS Pogoń Prudnik.

  2. Gotówką Skarbikowi Stowarzyszenia MKS Pogoń Prudnik.

 2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:

  1. Imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy.

  2. Okres, za który składka jest opłacana.

 3. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt. 7, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się, jako nieopłaconą.

§ 4

 1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

 2. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości składki rocznej.

 3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§ 5

 1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnie umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.

 2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.

 3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

 4. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

Rozdział III – Korzyści Członka Stowarzyszenia z opłacania składek członkowskich

§ 6

  1. Korzyści Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia z opłacania składek członkowskich określa Pakiet Członkowski – Członek Zwyczajny, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

  2. Korzyści Członka Wspierającego Stowarzyszenia z opłacania składek członkowskich określa Pakiet Członkowski – Członek Wspierający, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV – Ewidencja składek członkowskich

§ 7

 1. Ewidencja Składek prowadzona przez osobę wskazaną w §2 pkt. 3 jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składkowych.

 2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana w §2 pkt. 3 sporządza wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.

 3. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.

 4. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

 5. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

Rozdział V – Rodzaje składek członkowskich i sposoby ich ustalania

§ 8

 1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

  1. Składka Członka Zwyczajnego.

 • Składka Podstawowa: 10,00 zł słownie: dziesięć złotych

 • Składka Premium: 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych

 • Składka Biało-Niebieska: 50,00 zł słownie: pięćdziesiąt złotych

  1. Składka Członka Wspierającego.

 • Składka Podstawowa: 70,00 zł słownie: siedemdziesiąt złotych

 • Składka Premium: 100,00 zł słownie: sto złotych

 • Składka Biało-Niebieska: 150,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt złotych

 1. Członkowie Honorowi PSDZ są zwolnieni z płacenia składek.

§ 9

 1. Wysokość składek dla Członków Stowarzyszenia jest ustalana:

  1. Corocznie.

  2. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

  3. W drodze uchwały.

  4. W głosowaniu jawnym.

Rozdział VI – Konsekwencje nieopłacania składek

§ 10

 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia z Stowarzyszenia, przez Zarząd, członka Stowarzyszenia.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie:

 1. Do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 2. W terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,

 3. Rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek jest ostateczna.

§ 11

 1. Członek PSDZ usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.

 2. Warunkiem ponownego przyjęcia do PSDZ jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zaleganie z opłatą składek.

Rozdział VI – Przepisy końcowe

§ 12

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości